A környezeti zajvédelemről

Kiadás éve: 2011.                                                                                           Jelzet: 37/2011. (VI.27.) Ö. r.

Pontos cím:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a  továbbiakban: Kt.) 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kt. 48. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi XLV. törvény 8. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségűszervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 
1. §  (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed 
Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartandó,  hangosító 
berendezést igénylőközterületi rendezvényekre; a magánszemélyek 
háztartási igényeit kielégítőtevékenységre; valamint a közterületen 
folytatott utcai zenélésre és utcai éneklésre. 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 
a) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény, valamint a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény hatályaalá 
tartozó gyűlések, politikai rendezvények során végzett 
tevékenységekre, 
b) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 
tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 
rendezvényekre, 
c) a vallási tevékenység végzésére, 
d) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a 
műszaki mentés és bűnüldözési tevékenységek által keltett zajra 
és rezgésre, 
e) a közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre, 
f) műsorszolgáltatás céljából kitelepült rádió felvételre, 
g) Szilveszter napján, augusztus 20-án, március 15-én  és október 
23-án tartott rendezvényre. 
2. Értelmezőrendelkezések 
2. §  E rendelet alkalmazásában: 
a)  hangosító berendezés:  minden olyan műszaki berendezés, 
amely a hallható hangtartományba esőhanghullámokat bocsát ki 
(pl. hangszóró, hanghordozó eszközök lejátszó berendezése, 
műsorközvetítőhangforrás vagy műsorforrás) 
b)  közterület:közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy 
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az  ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván; 
c)  műsorzaj:a hangosító berendezésből származó, a környezetet 
vagy a védendőlétesítményt terhelőzaj; 
2
d)  rendezvény:  előre meghatározott célból, helyen és időben, 
szervezett formában megtartandó (különösen szórakoztató, 
kulturális, karitatív, szabadidős, sportjellegű) összejövetel; 
e)  szakértő:  az a természetes személy, vagy gazdálkodó 
szervezet, aki a környezetvédelmi, természetvédelmi, 
vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 
297/2009.(XII.21.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak 
megfelel; 
f)  Szilveszter napján tartott rendezvény: minden olyan 
rendezvény, amelyet adott év december 31-én 9.00-tól a
következőév január 1-jén 6.00-ig terjedőidőszakban tartanak 
meg. 
g)  utcai zenélés: közterületen hangosító berendezés nélkül vagy 
hangosító berendezéssel, hangszerrel folytatott zenélés, feltéve, 
hogy ez a tevékenység nem tartozik bele a rendezvény fogalmi
ismérveibe; 
h)  utcai éneklés: közterületen hangszer nélkül pusztán az emberi 
hanggal létrehozott tevékenység; 
i)  védendőlétesítmény:az olyan épület, helyiség vagy terület, 
amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére avagy 
munkavégzésre vagy kegyeleti célokat szolgál, és ahol az 
emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az 
emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés 
mértékét korlátozni kell (pl. kórház, rendelőintézet, szociális 
intézmény, templom bölcsőde, óvoda, iskola, közhivatal, bíróság, 
egyéb munkavégzést szolgáló hely, szálloda, szálloda jellegű
épület, temető). 
3. Közterületi rendezvény tartása 
3. §(1) A közterületen hangosító berendezést igénylőrendezvényt (a 
továbbiakban: rendezvény) az alábbi időtartamokban szabad tartani: 
a) az 1. számú zajvédelmi övezetben május 1. és szeptember  30-a 
közötti időszakban 8.00-tól 23.00-ig; október 1. és április 30-a 
között 9.00-tól 22.00-ig; 
b) a 2. számú zajvédelmi övezetben május 1. és szeptember 30-a 
közötti időszakban 9.00-tól 22.00-ig, október 1. és április 30-a 
között 10.00-tól 22.00-ig; 
c) a 3. számú zajvédelmi övezetben 9.00-tól 21.00-ig. 
(2) A június 1. és szeptember 30. közötti időszakban megrendezésre 
kerülő, egybefüggően több napon át tartó kulturális rendezvény 
esetében a rendezvény befejezésének időpontjára a polgármester az 
adott zajvédelmi övezetbeli időtartamhoz képest eseti túllépést 
engedélyezhet, melynek mértéke napi 1 óra lehet. 
(3) Az egyes zajvédelmi övezetek határainak térképi  megjelölését a 
rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
3
(4) Amennyiben a rendezvényt a zajvédelmi övezetek határain kívül eső
területen tartják, azon övezet szabályait kell alkalmazni, amely 
övezethez a legközelebb helyezkedik el. Ha több zajvédelmi  övezet 
található azonos távolságra, úgy a szigorúbb szabályokat támasztó 
övezet rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(5) Az igénybe veendőközterületen egy időben más hangosító 
berendezést igénylőrendezvényt nem lehet tartani. 
4. Közterületi rendezvény hangosító berendezéseinek  engedélyezése, 
bejelentése 
4. §(1)  A rendezvény hangosító berendezéseinek használati feltételeit 
kérelemre a polgármester engedélyezi. A polgármester határozatban 
dönt a hangosító berendezés használatának feltételeiről és az engedély 
megadásáról. A határozatot a szervezőköteles a rendezvény tartama 
alatt magánál tartani és ellenőrzés során bemutatni. A határozatot a 
polgármester tájékoztatásul megküldi a városi rendőrkapitányságnak és 
a Pécsi Közterület-felügyeletnek. 
(2) A napi fél óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény 
esetén a hangosító berendezés üzemeltetését a rendezvény
szervezőjének a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 
nappal a rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon be kell 
jelentenie a polgármesternek. 
(3) A bejelentésről a polgármester a rendelet 5. melléklet szerinti igazolást 
állít ki a rendezvény szervezőjének. Hiányosan kitöltött 
formanyomtatvány esetén nem lehet igazolást kiállítani.  Az igazolást a 
szervezőköteles a rendezvény tartama alatt magánál tartani  és az 
ellenőrzés során bemutatni. Az igazolás másolatát a polgármester 
tájékoztatásul megküldi a városi rendőrkapitányságnak és a Pécsi 
Közterület-felügyeletnek. 
(4) A hangosító berendezés közterületi használatára irányuló 
engedélykérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon 
a rendezvény szervezője a rendezvény tervezett időpontja előtt 
legalább 30 nappal köteles benyújtani a polgármesternek. A határidő
elmulasztása esetén polgármester az engedélykérelmetelutasíthatja. 
(5) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 
a) helyszínrajzot, melyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett 
területet, a színpad, a hangszórók és a nézőtér elhelyezkedését, 
valamint a legközelebbi védendőlétesítmények megjelölését, 
b) a rendelet 4. melléklete szerinti, szakszerűen kitöltött zajvédelmi 
adatlapot, 
c) zaj- és rezgésvédelmi szakértőáltal készített szakvéleményt, 
amelyből megállapítható a rendezvényen használt hangosító 
berendezés várható zajkibocsátása. 
4
(6) Ha a kérelemben közölt adatokból az állapítható  meg, hogy a műsorzaj 
a környéken élők nyugalmát, illetve az érintett védendőlétesítmények 
működését indokolatlanul zavarná, a polgármester a műsorzaj 
időtartamára, a hangosító berendezés zajkibocsátására vonatkozó 
korlátozást írhat elő, vagy az engedélykérelmet elutasíthatja. 
5. Zajmérési kötelezettség és a hangosító berendezések működtetésének 
ellenőrzése 
5. §(1) A hangosító berendezések üzemeltetésre vonatkozó engedélyben 
foglalt feltételeket a rendezvény szervezője a rendezvény teljes 
időtartama alatt köteles teljesíteni. Ebben az esetben zaj- és 
rezgésvédelmi követelmények teljesítését a zaj- és rezgésvédelmi 
szakértőáltal végzett mérésekkel kell igazolni. 
(2) A zajvédelmi szakértőnek a (1) bekezdés szerinti zajmérésről mérési 
jegyzőkönyvet kell készítenie. A jegyzőkönyvnek mérési adatokkal 
alátámasztva kell igazolnia a hangosító berendezés zajkibocsátására, a 
műsorzaj mértékére az engedélykérelemben megadott zajszintek, 
illetve a polgármester által a hangosító berendezés zajkibocsátására 
meghatározott feltételek teljesítését. 
(3) Ha a zajmérés során a szakértőúgy ítéli meg, hogy a műsorzaj 
várhatóan nem teljesíti a feltételeket, akkor erről haladéktalanul köteles 
a rendezvény szervezőjét tájékoztatni, és ennek tényét a mérési 
jegyzőkönyvben rögzíteni. Ilyen esetben a rendezvény szervezője 
azonnal köteles intézkedni az engedélyben előírt feltételek 
teljesítéséről. 
(4) A rendezvénytől származó zajra vonatkozó panaszban foglaltak 
kivizsgálására a polgármester zajvédelmi szakértőt kér fel ellenőrző
zajmérésre. Ezen vizsgálat költségét a rendezvény szervezője köteles 
viselni ha a mérés eredményeként az állapítható meg, hogy, nem 
teljesülnek az engedélyben meghatározott feltételek vagy a 4. § (6) 
bekezdés szerinti korlátozások, A vizsgálat költségéről és annak 
viseléséről a polgármester dönt. 
(5) A polgármester a hangosító berendezés üzemeltetésének  a folytatását 
a helyszínen felfüggesztheti, ha a rendezvény szervezője a hangosító 
berendezést engedély vagy bejelentés nélkül, vagy az e rendeletben 
foglalt feltételektől eltérően használja, illetve nem tudja igazolni, hogy a 
rendezvény időtartama alatt a műsorzaj nem haladja meg az 
engedélyezett mértéket. 
6. Az utcai zenélésre és utcai éneklésre vonatkozó rendelkezések 
6. §(1) Az utcai zenélésre és utcai éneklésre a közterületek használatáról szóló 
önkormányzati rendeletben foglalt szabályok, valamint erendeletben 
foglalt rendelkezések vonatkoznak. 
5
(2) Az utcai zenélés és utcai éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, 
valamint a munkahelyen dolgozókat. 
(3) Egészségügyi intézmények, valamint közhivatalok és a  bíróságok 
homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül, ezen intézmények 
nyugalmának biztosítása érdekében az utcai zenélés és utcai éneklés 
munkanapokon 8.00 óra és 16.00 óra között tilos. 
(4) A kórházak homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül tilos az 
utcai zenélés és utcai éneklés. 
(5) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki abíróságok ítélkezési 
szünetének időtartamára. 
(6) A tanítási szünet időtartamát kivéve a nevelés-oktatási intézmények 
homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül hétköznap 8.00 óra és 
15.00 óra közötti időszakban az utcai zenélés és utcai éneklés tilos. 
7. A lakosság háztartási igényeit kielégítőtevékenységek szabályai 
7. §(1) Magánszemély a tulajdonában, használatában  lévőbelterületi 
ingatlanon a háztartási igényeit kielégítőkertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltőtevékenységet, így különösen: 
motoros kerti gépek használatát vagy motoros fakivágást, – a rendkívüli 
kár- és balesetveszély elhárítását kivéve – hétköznap 7.00 óra és 20.00 
óra között, szombaton és ünnepnapokon 9.00 óra és 19.00  óra közötti 
időtartamban szabad végezni. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamokon túl és vasárnapi 
napokon tilos háztartási tevékenységet kielégítőkertépítéssel és 
zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltőtevékenységet folytatni. 
8. Szabálysértési rendelkezések 
8. §(1)  Szabálysértést követ el, és 50 000,- Ft-ig terjedőpénzbírsággal sújtható 
a közterületi rendezvény szervezője, ha 
a) a hangosító berendezést igénylőközterületi rendezvényt a 
megengedett időhatárokon túl tartja [3. § (1) bekezdés]; 
b) hangosító berendezést engedély nélkül használ, vagya hangosító 
berendezést a polgármester által meghatározott feltételektől 
eltérően használ [4. § (1) bekezdés]; 
c) a fél órát meg nem haladó időtartamú közterületi rendezvény 
hangosító berendezéseinek üzemeltetését nem jelenti be[4. § (2) 
bekezdés]; 
d) nem tesz eleget a polgármester által előírt zajmérési és -ellenőrzési 
kötelezettségének [5. § (1) bekezdés]. 
6
(2) Szabálysértést követ el, és 50 000,- Ft-ig terjedőpénzbírsággal sújtható 
az, aki 
a) egészségügyi intézmények, közhivatalok és az ítélkezési szünet 
időtartamát kivéve a bíróságok homlokzatától számított 50  m-es 
körzetén belül munkanapokon 8.00 óra és 16.00 óra között, továbbá 
nevelés-oktatási intézmények homlokzatától számított 50 m-es 
körzetén belül a tanítási szünet időtartamát kivéve 8.00 óra és 15.00 
óra között, valamint kórházak 50 m-es körzetén belül folytat utcai 
zenélést vagy utcai éneklést [6. § (3)–(6) bekezdés]; 
b) háztartási tevékenységet kielégítő, zajt keltőtevékenységgel 
kapcsolatos tilalmat megszegi [7. § (2) bekezdés] 
(3) Az (1) bekezdés a) – c) pontjaiban és a (2) bekezdésben foglaltak 
megszegőivel szemben a Pécsi Közterület-felügyelet felügyelője 3 000,- 
Ft-tól 20 000,- Ft-ig terjedőhelyszíni bírságot szabhat ki. 
9. Záró rendelkezések 
9. §(1)  Ez a rendelet a 2011. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 
hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) E rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló Európai 
Parlament és Tanács 2002/49/EK irányelvnek, valamint a  belsőpiaci 
szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
(3) Hatályát veszti a kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, 
kereskedelmi és szálláshely szolgáltató létesítményekbenhasznált, 
továbbá a szabad téren üzemeltetett hangosító berendezések helyi 
zajvédelmi szabályozásáról szóló 43/2002.(06. 29.) számú, valamint az 
azt módosító 32/2008. (10.15.) önkormányzati rendelet.
Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k. 
polgármester jegyző
Záradék: 
Megalkotta a Közgyűlés 2011. június 23-i ülésén. 
Kihirdetve: 2011. június 27. napján

Comments