A fás szárú növények védelméről

Egyesület Tudatosan a Környezetünkért, 2012. júl. 1. 5:16   [ 2012. júl. 1. 6:50 frissítve ]

Kiadás éve: 2011.                                                                                           Jelzet: 9/2011. (II.21.) Ö. r.

Pontos cím:
Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy.lésének 9/2011. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelmér.l és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgy.lése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (2) bekezdésben, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérő.l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ.ket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül minden önálló
ingatlanra,
b) a fás szárú növények védelmér.l szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Kormr.) nem szabályozott közterületi
fakivágásokból ered. pótlási kötelezettségekre azok teljes fás szárú
növényállományára, függetlenül attól, hogy tulajdonosa – üzemeltet.je,
bérl.je, haszonélvez.je, haszonbérl.je, használója (a továbbiakban:
használó) – természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez. szervezet, továbbá
c) a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.
3.) ÖTM rendeletben szabályozott, a területek biológiai
aktivitásértékének számítása által keletkezett növényzet pótlásával
összefügg. kötelezettségekre.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya
a) az erd.r.l, az erd. védelmér.l és az erd.gazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó kül- és belterületen lév.
erd.területnek tekintend. földrészletekre, valamint az 5000 m2 alatti
erdészeti-erd.gazdálkodási értelemben vett fásításokra,
b) a szaporítóanyag termelését szolgáló csemetekertek, faiskolák fáira,
c) a természetvédelmi oltalom alatt álló területekre,
d) a Kormr.-ben szabályozott közterületi fakivágásra és az ezzel
összefügg. élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történ.
kivágásra,
e) a gyümölcsfákra (kivéve szelídgesztenye, dió és mandulafát),
f) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekb.l álló, külön
jogszabály szerint létesített ültetvényekre,
g) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére,
hasznosítására szolgáló fával borított területekre.
A rendelet célja
2. § A rendelet célja, hogy Pécs közigazgatási területén a zöldterületek és
zöldfelületek, valamint az emberi környezet védelme érdekében az 1. §-ban
megjelölt területeken
a) az él. növényzet rongálását, pusztítását, értékük csökkentését
megakadályozza,
b) a meglév. fás szárú növények védelmét biztosítsa, kivágásuk és
pótlásuk követelményeit szabályozza,
c) a megsz.n. zöldfelület, illetve növényállomány pótlásáról
rendelkezzen,
d) a biológiai aktivitásérték szinten tartását, illetve növelését el.segítse,
e) A város területén található invazív, a Városi Parkerd. .shonos
állományát is veszélyeztet. növények, kifejezetten a bálványfák
(Ailanthus altissima) térnyerésének megállítsa, visszaszorítsa.
Értelmez. rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában
a) biológiai aktivitásérték: egy adott területen a jellemz. növényzetnek a
település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára
kifejtett hatását mutató érték
b) Ebakt = eredeti terület-felhasználás biológiai aktivitás értéke
c) Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes
megépítése, átalakítása, b.vítése, felújítása, helyreállítása,
korszer.sítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása
érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése
d) fakivágás: minden olyan fás szárú növény kivágása, melynek
törzskörmérete a 30 cm-t meghaladja, illetve a fapótlási
kötelezettségként elültetett fák kivágása törzskörmérett.l függetlenül;
nem tartozik ide az ifjító metszés, csonkolás
e) fakivágási kérelem: fás szárú növények kivágására vonatkozó, e
rendelet 1. mellékletében szerepl. tartalommal benyújtott kérelem
f) fás szárú növény: lombhullató és örökzöld fák, cserjék és bokorfák
együttes megnevezése
g) fenntartási feladatok: az id.járási tényez.k figyelembe vételével
szükség szerinti öntözés és ezzel párhuzamosan tápoldatozás,
öntöz.tányér gyomtalanítása, talajlazítás, támrudak, kötözések
ellen.rzése és pótlása
h) gyümölcsfa: gyümölcstermesztésre alkalmas kertészeti fajták
i) inváziós faj és gyomfa: e rendelet 3. mellékletében felsorolt fajok
j) Kbakt = Kérelmezett terület-felhasználás biológiai aktivitás értéke
k) kertészeti szakvélemény: növényvédelmi, kertészeti vagy kertépítészeti
szakért.i névjegyzékben szerepl. szakember által kiállított
dokumentum
l) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás
ekként tart nyilván
m) össztörzskörméret: az egyedek törzskörméretének összege
n) szakkivitelez.: olyan vállalkozói igazolvánnyal rendelkez. személy vagy
vállalkozás, akinek a tevékenységi körébe be van jegyezve a kertészeti
kivitelezés és igazolni tudja szakirányú végzettségét, illetve az erre
jogosító képesítéssel (kertészmérnök vagy kertépítész vagy kertészeti
szakmunkás, erd.mérnök, erdész technikus, fakitermel. szakmunkás)
o) t = A terület-felhasználás módosítással érintett területnagyság
p) törzskörméret: a földfelszínt.l számított 1 m magasságban mérend.
törzskerület
q) Városi Faalap: a városi közterek fásítási munkáinak finanszírozására
létesített és a városüzemeltetési közszolgáltatást ellátó szervezetnél
elkülönítetten kezelt alap.
Fás szárú növények védelme és kivágásának engedélyezése
4. § (1) Pécs közigazgatási területén a fás szárú növények védelme,
gondozása, ápolása a mindenkori ingatlanhasználó kötelessége.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet. fa (többek között: kiszáradt
fa) kivágásáról és eltávolításáról annak tulajdonosa köteles
haladéktalanul gondoskodni, és a Polgármesternek az élet- és
vagyonveszélyeztetés tényét, valamint a kivágást a kivágástól számított
3 napon belül bejelenteni.
(3) A Polgármester határozatban kötelezheti a fa kivágására annak
tulajdonosát, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot
veszélyezteti, annak tulajdonosa a (2) bekezdésben meghatározott
kötelezettségének nem tett eleget és e veszély másként nem hárítható
el.
(4) Pécs közigazgatási területén álló – a Kormr.-ben nem szabályozott
esetekben – egészséges fás szárú növényt építési tevékenységgel
összefüggésben, valamint 40 évnél id.sebb, vagy 80 cm
törzskörméretnél nagyobb méret. fákat kivágni csak indokolt esetben,
kérelem benyújtásával és joger.s fakivágási engedély birtokában, a
jelen rendeletben meghatározott – a kivágott fás szárú növény
jellegének és értékének megfelel. – pótlási kötelezettség teljesítése
mellett szabad.
(5) Építési tevékenységgel összefüggésben fás szárú növény kivágásának
indokoltságát az építési engedélyezési tervdokumentációval kell
igazolni.
(6) E rendelet 3. mellékletében felsorolt inváziós fás szárú növényfajok és
gyomfák kivágására nem kell engedélyt kérni, azok kivágása,
vegyszeres irtása, szaporodásának és sarjképz.désének
megakadályozása az érintett ingatlanhasználó kötelezettsége.
(7) A (4) bekezdésben szerepl. fás szárú növény kivágásának
engedélyezéséhez e rendelet 1. mellékletében szerepl. kérelmet kell a
Polgármesterhez benyújtani a tervezett kivágás el.tt legalább 30
nappal.
(8) Az engedély iránti kérelemben közölni kell a kivágás indokát és
mellékelni kell:
a) a 80 cm törzskörméretnél nagyobb fás szárú növény kivágása
esetén a kivágás indokát megalapozó kertészeti szakvéleményt,
valamint a környezetet is szemléltet. fényképet,
b) a kivágandó fás szárú növény helyét (pl. vázlatrajzzal),
darabszámát, faját, törzskörméretét (cm-ben),
c) a kivágandó fás szárú növénnyel való rendelkezési jogosultságot
bizonyító nyilatkozatot (használó hozzájárulását).
(9) A Polgármester 30 napon belül dönt a kérelem tárgyában és
a) a kivágást megtiltja, ha a rendelet által el.írt követelmények nem
teljesülnek, nem igazoltak, illetve a fás szárú növény további
fenntartása indokolt, vagy
b) a kivágást engedélyezi, ezzel egyidej.leg az 5. § szerinti pótlásra,
vagy pénzbeni megváltásra kötelezi a kérelmez.t.
(10) A fakivágást engedélyez. határozatnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmez. nevét, címét
b) a kivágandó fás szárú növény helyét, darabszámát, faját,
törzskörméretét
c) a kivágás indokát
d) a fapótlás mértékét, és a pótlás teljesítésének határidejét és
igazolásának módját.
A közterületeken és építési tevékenységb.l ered., magántulajdonú ingatlanon
történt fakivágások pótlásának mértéke és módja
5. § (1) A fakivágási engedélyben megállapított mértékben és módon, az el.írt
határid.n belül az engedélyes köteles gondoskodni a pótlásról.
(2) A pótlás mennyiségér.l és módjáról az építési eljárástól független
eljárásban, de az építési engedélyezési dokumentáció figyelembe
vételével kell határozni.
(3) Aki engedély nélkül vágott ki e rendelet hatálya alá tartozó fás szárú
növényt, azt a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott mérték.
pótlásra kell kötelezni a 6. § (1) - (5) bekezdésben foglaltak figyelembe
vételével.
(4) A fás szárú növény pótlásának mértéke magánszemélyek esetén:
a) építési tevékenységgel összefüggésben, valamint 40 évnél id.sebb,
vagy 80 cm törzskörméretnél nagyobb méret. fa kivágása esetén a
pótlásként elültetett fás szárú növények össztörzskörmérete a
kivágott növények össztörzskörméretével egyenl.,
b) amennyiben kertészeti szakvéleménnyel igazolt, hogy a kivágandó
fa a Populus nemzetség term.s változata, a pótlás mértéke az
kivágott növények össztörzskörméretével egyenl.
c) engedély nélküli fakivágás esetén a kivágott növények
össztörzskörméretének ötszöröse.
(5) A fás szárú növény pótlásának mértéke jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez. szervezet esetén:
a) építési tevékenységgel összefüggésben, valamint 40 évnél id.sebb,
vagy 80 cm törzskörméretnél nagyobb méret. fa kivágása esetén a
pótlásként elültetett fás szárú növények össztörzskörmérete a
kivágott növények össztörzskörméretének kétszerese,
b) amennyiben kertészeti szakvéleménnyel igazolt, hogy a kivágandó
fa a Populus nemzetség term.s változata, a pótlás mértéke az
kivágott növények össztörzskörméretével egyenl.
c) engedély nélküli fakivágás esetén a kivágott növények
össztörzskörméretének ötszöröse.
(6) A pótlás mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az
engedélykérelem benyújtása napját megel.z. 5 évben elültetett fák
össztörzskörméretét is. Csak abban az esetben számíthatók be e
rendelet hatályba lépése után elültetett fák a pótlás mértékébe,
amennyiben azok elültetését az ültetést követ. 30 napon belül a
polgármesternek bejelentik.
6. § (1) A kivágott fás szárú növényeket saját telken kell pótolni.
(2) Nem kell saját telken pótolni a kivágott fás szárú növényeket,
amennyiben a pótlandó fás szárú növények a fakivágás által érintett
ingatlanon nem helyezhet.k el. Ebben az esetben a vissza nem pótolt
fák helyett pénzbeni megváltást kell el.írni.
(3) A kivágott fák nem azonos növénnyel történ. pótlása esetén a rendelet
4. mellékletében szerepl. átváltási leírást kell alkalmazni.
(4) A (3) bekezdésben szabályozott esetekben a pótlás módjáról a
polgármester egyedi mérlegelés alapján dönt.
(5) Amennyiben az engedély nélkül kivágott fás szárú növények
darabszáma vagy törzskörmérete utólag nem állapítható meg, akkor a
vélelmezhet. számú fákat 60 cm törzskörmérettel kell figyelembe venni
az 5. § (4) bekezdés c) pontja és (5) bekezdés c) pontja szerinti fapótlás
el.írásánál.
(6) A pénzbeni megváltás mértékének meghatározásánál az el.z. évben
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) által közterületen elültetett, 10/12 cm törzskörméret.
(3,5 cm törzsátmér.j.), legalább kétszer iskolázott, sorfa min.ség.
faiskolai áru ültetési költséggel és 5 év gondozási költségével növelt –
az Önkormányzat által minden év március 1-jéig a helyben szokásos
módon közzétett – évi átlagárát kell alapul venni. Az éves átlagárral
együtt az e rendelet 4. mellékletében szerepl., egyéb növények
ültetésére vonatkozó váltószámokat is felül kell vizsgálni, és a
módosítást ugyanilyen módon közzé kell tenni. Amennyiben a
közzététel, vagy közzétételek a megadott határid.ig nem történnek
meg, a legutolsó közzétett átlagárat és váltószámokat kell figyelembe
venni.
(7) A (2) bekezdésben és a (12) bekezdésben meghatározott pénzbeli
megváltások esetén az engedélyesnek, kötelezettnek a fák kivágásától
számított 30 napon belül kell teljesítenie az eljáró hatóság által el.írt
összegnek a mindenkori városüzemeltetési közszolgáltatást végz.
szervezettnél vezetett Városi Faalapba (a továbbiakban: Faalap)
történ. befizetését.
(8) A fapótlás legalább 50%-ának – e rendelet 2. mellékletében megadott –
telepítésre javasolt fafajokból vagy azok termesztett fajtáiból kell
kikerülnie.
(9) E rendelet 3. mellékletében felsorolt inváziós fás szárú fajok és
gyomfák, valamint a Populus nemzetség minden faja és fajtája – kivéve
a kertészeti változatokat – telepítése tilos.
(10) A pótolt fa életképességét, fenntartását és tányér-rendbentartását az
engedélyesnek a telepítést.l számított 5 évig biztosítani kell. Ezen id.
alatt esetlegesen kipusztult facsemetét au ingatlanhasználó pótolni
köteles. Amennyiben ez nem lehetséges, pénzbeni megváltásnak van
helye.
(11) Közterületen álló minden lombhullató és örökzöld fát, cserjét fajtól és
mérett.l függetlenül pótolni kell kivágása esetén. Közterületen kivágott
fa csak közterületen pótolható.
(12) Amennyiben a pótlandó fák közterületen nem, vagy csak részben
helyezhet.k el, kompenzációként a vissza nem pótolt fák helyett
pénzbeni megváltást, vagy e rendelet 4. mellékletében részletezett
cserje- és növényültetést lehet megállapítani. Ebben az esetben
kizárólag a hatóság által kijelölt közterület építésére, felújítására
vonatkozó kertépítészeti kiviteli terv alapján lehet a kijelölt cserje- és
növényültetés faátmér.re történ. átváltási összegét megállapítani az e
rendelet 4. mellékletében részletezett átváltási táblázat alapján.
(13) Közterületen szükséges fák kivágása esetén a fapótlás (a pótolt fás
szárú növények össztörzskörmérete) a kivágott növények
össztörzskörméretének kétszerese.
Pótlást követ. fenntartási feladatok, a pótlás készre jelentése, és annak
ellen.rzése
7. § (1) A pótlás ültetését követ. egy éves fenntartási id.szakban a pótlásra
kötelezett feladata a szükséges fenntartási feladatok elvégzése.
(2) A Polgármester az egy éves fenntartást követ.en a vegetációs id.szak
kezdete után helyszíni bejárást tart, amely során a pótlás eredését és
azt ellen.rzi, hogy a fenntartási munkákat elvégezték. A hiánytalanul
megeredt pótlást a város zöldterületeinek gondozását végz. cég veszi
át további kezelésre.
(3) A Polgármester a nem megeredt egyedek újbóli pótlását írja el. az
el.írt számú és felület. pótlás megeredésének biztosítottságáig.
A Faalap felhasználásának szabályai
8. § (1) A nem pótolt fás szárú növények pénzbeli kompenzációjából a
Faalapba az el.z. év december 31-ig befolyt összeg kizárólag az
alábbi tevékenységekre fordítható
a) a város közterületein végzend. növénytelepítésekre (fák, cserjék
beszerzésére, telepítésére, füvesített területek felújítására),
b) zöldterületi, fásítási tervek készíttetésére
c) a város közterületein álló fák egészségügyi és zöldvagyon
nyilvántartás miatti felmérésre,
d) a város közterületein lév. fás szárú növények védelmére.
(2) A városüzemeltetést végz. szervezet minden év november 30-ig
beszámolót terjeszt a Természeti és Emberi Er.forrás Fejlesztési
Bizottság és Városfejlesztési és Kommunális Bizottság elé a Faalap
tárgyévi felhasználásáról, valamint javaslatot terjeszt a következ. évben
ütemezett fásítási és cserjésítési feladatokra.
(3) A beszámoló elfogadásáról és a következ. évi feladatok
meghatározásáról a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság
támogató állásfoglalása alapján az Emberi Er.forrás Fejlesztési
Bizottság dönt.
A városüzemeltetést végz. szervezet a Természeti és Emberi Er.forrás
Fejlesztési Bizottság határozata szerint köteles a Faalapba befolyt
összeget felhasználni.
Biológiai aktivitásérték számításból ered. pótlás
9. § (1) A település közigazgatási területén újonnan beépítésre szánt terület
kijelölésével egyidej.leg gondoskodni kell arról, hogy a településre
külön jogszabály alapján számított biológiai aktivitás érték az
átmin.sítés el.tti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.
(2) Amennyiben a településrendezési eszköz nem közérdek. célt szolgáló
módosításakor Pécs város közigazgatási területén a területfelhasználás
beépítésre nem szánt területr.l beépítésre szánt területre
módosul, a biológiai aktivitásérték számításból ered. pótlásról
(továbbiakban: pótlás) az Önkormányzat és a Cél megvalósítója
településrendezési szerz.dés keretében gondoskodik.
(3) A megkötött településrendezési szerz.désben
a) a Cél megvalósítója vállalhatja, hogy a pótlást saját érdekeltség.
területén teljesíti a településrendezési eszköz módosításával
b) az Önkormányzat vállalhatja, hogy Cél megvalósítója helyett saját
érdekeltség. területén teljesíti a pótlást. Ez esetben kérheti a Cél
Megvalósítójától, hogy az
ba) fatelepítést vállaljon fel saját költségként, saját tulajdonú
területen, vagy
bb) fatelepítést vállaljon fel saját költségként az Önkormányzat által
kijelölt területen, vagy
bc) vállalja fel, hogy megtéríti az Önkormányzat által elvégzend.
fatelepítés költségét.
(4) A fatelepítés költsége minden esetben a visszapótolt biológiai
aktivitásérték számítás területi kiterjedésével megegyez.
területnagyságú fásítás költségével kell, hogy megegyezzen.
(5) A visszapótolt biológiai aktivitásérték számításból ered. pótlás területi
nagyságának meghatározása a következ. képlet szerint történik:
A pótlás területi nagysága = t
Eb
Eb Kb
akt
akt akt *
(6) Az Önkormányzat által elvégzend., a (3) bekezdés b) pont bc) alpontja
szerinti fatelepítés esetén a Cél megvalósítóját terhel. költséget a
pótlási terület nagyságával megegyez. nagyságú területen eltelepíthet.
faállomány telepítési és ápolási költsége jelenti. A faállomány telepítési
és ápolási költségalapját a rendelet 6. § (6) bekezdésében részletezett
faiskolai áru átlagár számítása adja.
Szabálysértési rendelkezések
10. § (1) Szabálysértést követ el, és 50.000,-Ft-ig terjed. pénzbírsággal sújtható
az, aki
a) egészséges fás szárú növényt építési tevékenységgel
összefüggésben, vagy 40 évnél id.sebb illetve 80 cm
törzskörméretnél nagyobb méret. egészséges fás szárú növényt
engedély nélkül kivág
b) a rendelet 3. mellékletében felsorolt inváziós fás szárú fajt és
gyomfát, valamint a Populus nemzetségbe tartozó bármely fajt vagy
fajtát – kivéve a kertészeti változatot – telepít,
c) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet. fa (pl. kiszáradt fa)
kivágásáról és eltávolításáról nem gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megszeg.ivel szemben a Pécsi
Közterület-felügyelet 3.000.- Ft-tól 20.000.- Ft-ig terjed. helyszíni
bírságot szabhat ki.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követ. napon lép hatályba, rendelkezéseit
a hatályba lépését követ.en indult eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Páva Zsolt s.k.
polgármester
Dr. Modrovits Sándor s.k.
aljegyz.
Záradék:
Megalkotta a Közgy.lés 2011. február 17-i ülésén.
Kihirdetve: 2011. február 21. napján

Comments